Pozwolenie na pracę

Home FAQ Pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę to kluczowy dokument dla wielu cudzoziemców pragnących podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Polski. Proces uzyskania tego zezwolenia może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem staje się znacznie prostszy.

W tym artykule przybliżymy, czym jest pozwolenie na pracę, jakie są jego rodzaje oraz jakie kroki należy podjąć, aby je uzyskać.

Definicja pozwolenia na pracę: Co to jest i dlaczego jest potrzebne?

Pozwolenie na pracę to oficjalny dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Jego posiadanie jest szczególnie ważne dla osób spoza Unii Europejskiej, które chcą pracować w Polsce. Dokument wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi.

Dlaczego jest potrzebne?

Posiadanie pozwolenia na pracę reguluje szereg kwestii, w tym także działa na korzyść pracownika i chroni jego prawa. Pozwolenie na pracę to przede wszystkim:

  • Legalność zatrudnienia

Pozwolenie na pracę jest wymagane, aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców bez odpowiedniego zezwolenia mogą zostać ukarani grzywną lub innymi sankcjami prawnymi.

  • Ochrona praw pracowniczych

Dzięki legalnemu zatrudnieniu cudzoziemiec korzysta z tych samych praw pracowniczych co obywatele Polski, w tym prawa do wynagrodzenia, urlopu czy ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem.

  • Możliwość długoterminowego pobytu

Pozwolenie na pracę często stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, co pozwala cudzoziemcowi na dłuższy, stabilny pobyt w kraju.

Ponadto, warto wskazać na korzyści dla pracodawcy, który poprzez legalne zatrudnienie cudzoziemców może korzystać z umiejętności i doświadczenia specjalistów z różnych części świata, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności jego biznesu.

Rodzaje zezwoleń na pracę

Prawodawstwo polskie wyróżnia kilka rodzajów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Każdy z nich jest dostosowany do innych okoliczności i wymagań związanych z charakterem zatrudnienia oraz czasem pobytu cudzoziemca w kraju. Szczegółowy opis poszczególnych typów zezwoleń przedstawia tabela.

 

Gdy cudzoziemiec:

zezwolenie typu A

wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zezwolenie typu B

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury

zezwolenie typu C

wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, albo podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3) z pracodawcą zagranicznym

zezwolenie typu D

wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym

zezwolenie typu E

wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym celu

zezwolenie typu S

wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa)

 

Proces ubiegania się o pozwolenie na pracę

O zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca i zezwolenie to dotyczy to jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Oznacza to, że nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie. Na tej samej zasadzie następuje przedłużenie zezwolenia. Jest ono wydawane na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przy czym wniosek ten nie może być złożony wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.