Pozwolenie na pobyt

Home FAQ Pozwolenie na pobyt

Pozwolenie na pobyt

Cudzoziemiec zainteresowany osiedleniem się w Polsce na stałe lub tymczasowo musi uzyskać odpowiednie pozwolenie. Zezwolenie na pobyt reguluje status prawny cudzoziemca w kraju przyjmującym i określa jego prawa oraz obowiązki.

W Polsce pozwolenie na pobyt umożliwia cudzoziemcom legalne przebywanie, pracę, naukę czy prowadzenie działalności gospodarczej. Proces ubiegania się o zezwolenie wymaga spełnienia określonych kryteriów i przedłożenia odpowiednich dokumentów.

Pozwolenie na pobyt w Polsce: Kategorie

W Polsce posługujemy się kilkoma rodzajami pozwoleń na pobyt. Odpowiadają one zróżnicowanej sytuacji i potrzebom cudzoziemców ubiegających się o możliwość legalnego przebywania na terytorium naszego kraju.

Możemy wyróżnić pozwolenie na pobyt stały lub czasowy, pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz pozwolenie na pobyt ze względów humanitarnych.

Pozwolenie na pobyt tymczasowy

 • Czas trwania: Zazwyczaj udzielane na okres do 3 lat.
 • Podstawy wydania: Może być przyznane z wielu powodów, takich jak praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej, czy też z powodów rodzinnych (np. małżeństwo z obywatelem polskim).
 • Odnowienie: Możliwość przedłużenia, jeśli nadal istnieją przyczyny do wydania pozwolenia.

Pozwolenie na pobyt stały

 • Czas trwania: Udzielane na czas nieokreślony.
 • Podstawy wydania: Przyznawane osobom spełniającym określone kryteria, takie jak długość nieprzerwanego pobytu w Polsce (zazwyczaj minimum 5 lat), małżeństwo z obywatelem polskim trwające co najmniej 3 lata, czy posiadanie polskiego pochodzenia.
 • Korzyści: Posiadacze tego pozwolenia mają prawa zbliżone do praw obywateli polskich, w tym prawo do pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 • Czas trwania: Udzielane na czas nieokreślony (Karta Pobytu wydawana w związku z udzielonym zezwoleniem jest wydawana na okres 5 lat. Po tym okresie jest odnawiana na wniosek cudzoziemca).
 • Podstawy wydania: Dla cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez 5 lat oraz spełniają inne wymagane kryteria.
 • Korzyści: Uprawnia do pobytu i pracy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Pozwolenie na pobyt ze względów humanitarnych

 • Czas trwania: Zazwyczaj udzielane na 1 rok z możliwością przedłużenia.
 • Podstawy wydania: Może być przyznane osobom, które nie kwalifikują się do uzyskania statusu uchodźcy, ale których z ważnych powodów nie można zobowiązać do powrotu do kraju ojczystego.
 • Organ wydający pozwolenie: Straż Graniczna.

Każdy rodzaj pozwolenia na pobyt wiąże się z określonymi wymaganiami i procedurami, które należy spełnić, aby je uzyskać. Ważne jest dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego.

Pozwolenie na pobyt tymczasowy: Procedura

Pozwolenie na pobyt czasowy może uzyskać osoba, której przebywanie i zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące jest odpowiednio uzasadnione.

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane m.in.:

 • członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców,
 • w celu podjęcia lub kontynuacji pracy,
 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub cudzoziemcowi delegowanemu do Polski,
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w celu kształcenia się na studiach,
 • cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.), z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.

Wniosek o pozwolenie na pobyt tymczasowy

Wniosek należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek należy kierować do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

W celu uzasadnienia swojego pobytu w Polsce cudzoziemiec powinien udokumentować posiadanie:

 • ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,)
 • stabilnego i regularnego dochodu,
 • posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Załączniki do wniosku

Do wnioski u należy dołączyć:

 • fotografie w odpowiednim formacie,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i jego uzasadnienia, np. akt zawarcia związku małżeńskiego w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim w obywatelem polskim,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - standardowa opłata skarbowa to 340,00 zł.

Należy przy tym pamiętać, że kompletna lista dokumentów wymaganych różni się w poszczególnych województwach i jest uzależniona od celu pobytu w Polsce.