Rejestracja pobytu

Home FAQ Rejestracja pobytu

Rejestracja pobytu

Obywatel Unii Europejskiej jest uprawniony do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. W sytuacji, w której jego pobyt jest dłuższy, jest on zobowiązany do jego rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny.

Obywatel UE, który zarejestrował swój pobyt na terytorium RP otrzymuje stosowne zaświadczenie. Jest ono ważne przez 10 lat. Zaświadczenie powinno być odebrane osobiście lub przez pełnomocnika wnioskodawcy posiadającego szczególne pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia.

Obywatel Unii Europejskiej

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin obywatelem Unii Europejskiej jest:

 • obywatel państwa członkowskiego UE,
 • obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegii, Lichtensteinu, Islandii),
 • obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak przebiega rejestracja pobytu na terenie RP?

Zarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela Unii Europejskiej. Wniosek należy złożyć osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP. Wniosek należy skierować do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Z wymogu osobistego złożenia wniosku zwolnieni są małoletni obywatele UE. Od wymogu osobistego stawiennictwa można również odstąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia obywatela UE.

Jakie są wymagane dokumenty?

Lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od sytuacji obywatela UE. Do podstawowych, które są wymagane od każdego, zalicza się:

 • Wypełniony wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE. Wniosek należy złożyć w języku polskim na urzędowym formularzu.
 • Cztery fotografie biometryczne. Fotografie powinny być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (do wniosku dołączona zostanie kserokopia, oryginał dokumentu należy przedłożyć do wglądu).
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym członek jego rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE).

Stosowne dokumenty są wymagane od:

 • pracowników,
 • osób pracujących na własny rachunek w Polsce,
 • studentów lub osób odbywających szkolenie zawodowe,
 • osób ekonomicznie nieaktywnych,
 • unijnych małżonków obywateli polskich,
 • unijnych członków rodzin obywateli UE.

Opłaty

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE są czynnościami wolnymi od opłat. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Dotyczy to osób, które nie mogą samodzielnie złożyć wniosku i/lub odebrać zaświadczenia. Należy przy tym pamiętać, że wniosek w przypadku:

 • małoletniego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa opiekun ustanowiony przez sąd lub inny organ,
 • małoletniego bez opieki składa kurator.

W powyższych sytuacjach nie jest wymagane złożenie pełnomocnictwa.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu

Rejestrację pobytu obywatela UE w Polsce potwierdza zaświadczenie. Jest ono ważne przez 10 lat. Dokument z adnotacją "Dyrektywa 2004/38/WE" potwierdza posiadanie prawa pobytu na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące.