Karta pobytu

Home FAQ Karta pobytu

Karta pobytu

Polska przyciąga coraz większą liczbę obcokrajowców poszukujących na terytorium RP możliwości podjęcia zatrudnienia, zdobywania wiedzy i kwalifikacji czy po prostu życia w godziwych warunkach. Jednak aby legalnie przebywać na terytorium Polski obcokrajowcy muszą spełnić pewne wymagania prawne. Jednym z kluczowych dokumentów, który potwierdza legalność pobytu obcokrajowca w Polsce jest karta pobytu.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym. W okresie ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium kraju. Uprawna również – wraz z ważnym dokumentem podróży – do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Ponadto karta pobytu uprawnia posiadacza do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen. Po wieloma względami karta pobytu przypomina dowód osobisty obywatela RP.

Kto może otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

Proces ubiegania się o kartę pobytu

W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż obcokrajowcy planujący pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ubiegają się o kartę pobytu, ale składają wniosek o zezwolenie na pobyt. Karta pobytu jest dokumentem wydawanym w związku z pozytywnym rozpatrzeniem powyższego wniosku. Oznacza to, że aby otrzymać kartę pobytu cudzoziemiec musi spełnić wymagania określone dla zezwolenia na pobyt, o które się ubiega.

W dużym uproszczeniu proces ubiegania się o kartę pobytu obejmuje:

 • określenie podstawy pobytu – przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt należy określić jego podstawę (praca, nauka, rodziny, działalność gospodarcza), to od niej będzie zależał charakter wniosku i niezbędne do przedłożenia dokumenty,
 • zebranie dokumentów – w zależności od podstawy pobytu na terytorium RP cudzoziemiec musi przedłożyć określone dokumenty,
 • wypełnienie wniosku – wniosek o zgodę na pobyt można pobrać w urzędzie wojewódzkim lub online, należy pamiętać o tym, że wniosek musi być wypełniony w języku polskim, a dołączone do niego dokumenty przetłumaczone na język polski.

Karta pobytu z dostępem do rynku pracy

Na odwrocie karty pobytu znajdują się różne informacje. Jedną z nich może być adnotacja DOSTĘP DO RYNKU PRACY. Od czego to, czy dana karta zostanie opatrzona powyższą adnotacją? Co oznacza ta adnotacja w praktyce?

Adnotacja DOSTĘP DO RYNKU PRACY na odwrocie karty pobytu jest uzależniona od celu pobytowego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie pobytu czasowego. W praktyce oznacza to, że powyższą adnotację znajdziemy na kartach wydanych na podstawie pobytu przyznanego z tytułu:

 • pracy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach);
 • pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127);
 • pobytu z obywatelem RP (art. 158);
 • pobytu z cudzoziemcem (art. 159);
 • pobytu stałego (art. 194);
 • pobytu rezydenta długoterminowego UE (art. 211).

O czym warto pamiętać w przypadku dostępu do rynku pracy?

Adnotacja informująca o dostępie cudzoziemca do rynku pracy nie zawsze oznacza, że może on podjąć dowolną pracę u dowolnego pracodawcy. W przypadku pobytu czasowego z tytułu pracy, dostęp do pracy jest ograniczonych wyłącznie do jednego konkretnego stanowiska i pracodawcy. Analogicznie, pracodawca nie zawsze ma możliwość legalnego zatrudnienia osoby, która posiada kartę pobytu z dostępem do pracy. W pierwszej kolejności powinien on zweryfikować, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt posiada dana osoba, a następnie czy ten rodzaj zezwolenia uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę. W praktyce powyższa adnotacja bywa bardzo myląca i może nastręczyć pewnych trudności.